2734 K technik sklárskej výroby Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 9, 2017 / 340
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Ostatné technické odbory
Spôsob ukončenia štúdia : Maturitná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 10.4.2018
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania:
 1. kolo:
 • 1.termín prijímacieho konania -  14.5.2018
 • 2.termín prijímacieho konania - 17.5.2018
 1. kolo:
 • 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa: 
 • vysoko kvalifikované činnosti v oblasti strojárskej a sklárskej  výroby,
 • činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru,
 • ďalšie funkcie v odborných útvaroch,
 • špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním
 • súkromné podniky,
 • samostatní podnikatelia,
 • iné súvisiace služby a výroby
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolvent študijného odboru technik sklárskej výroby je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch sklárskej výroby. Náplň jeho práce spočíva v nastavovaní tvarovacích strojov a liniek v automatickom režime, pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách dokončovacích strojov, pri zariadeniach na zušľachťovanie výrobkov, pri riadení plynulého toku výroby, pri príprave surovín na tavenie skloviny ako aj samostatný priebeh tavenia skloviny až po jej spracovanie. Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať vhodnú výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie. Absolventi sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných strojov s rôznym stupňom automatizácie. Po absolvovaní nástupnej praxe majú predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby a riadiť pracovný tím. Vzhľadom na dobrú znalosť fyzikálnej podstaty technologického procesu sa môžu flexibilne prispôsobiť meniacim sa podmienkam trhu. Po nadobudnutí potrebnej praxe môžu vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť

O ponuke :

Dĺžka štúdia:              4 roky

Forma výchovy a vzdelávania : Denné štúdium

Kritéria prijatia :

·         nižšie stredné vzdelania / ukončenie 9.roč. ZŠ/

·         zdravotná spôsobilosť

·         úspešné splnenie podmienok  prijímacieho konania

 

Určenie:         chlapci

Doklad o získanom stupni vzdelania:   

·         vysvedčenie o maturitnej skúške

·         výučný list

·         dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

·         dodatok k výučnému listu

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

Možnosti ďalšieho štúdia:

·         v pomaturitnom štúdiu v stupni ISCED 4A,5B v príbuzných odboroch

·         vysokoškolské

·         študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia

·         ďalšie vzdelávacie programy zamerané na

·         rozšírenie kvalifikácie,

·         zmenu kvalifikácie

·         zvýšenie kvalifikácie


Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky