2738 H operátor sklárskej výroby – 01 výroba dutého a lisovaného skla Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 9, 2017 / 401
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Chemické odbory
Spôsob ukončenia štúdia : Záverečná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 10.4.20108
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania:
 1. kolo:
 • 1.termín prijímacieho konania -  14.5.2018
 • 2.termín prijímacieho konania - 17.5.2018
 1. kolo:
 • 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa: 
 • ako odborne kvalifikovaní pracovníci v spoločnostiach zaoberajúcich sa výrobou a zošľachtóvaním skla
 • ako podnikatelia v sklárskych a keramických odvetviach 
 • v rôznych súvisiacich službách
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolvent odborného zamerania 01 - výroba dutého a lisovaného skla má ovládať:

 • technologický postup ručnej výroby skla fúkaním a lisovaním
 • naberanie skloviny,
 • zhotovovanie základných sklených výrobkov ručne aj nástrojom,
 • obsluhu základných dokončovacích strojov výrobkov a vykonávanie ich bežnej údržby.

 

O ponuke :

Dĺžka štúdia:              3 roky

 / v duálnom vzdelávaní možnosť získať motivačné štipendium až do výšky 100 €/

Forma výchovy a vzdelávania : Denné štúdium pre absolventov základných škôl

Kritéria prijatia :

 • nižšie stredné vzdelanie / ukončenie 9.roč.ZŠ/
 • splnenie podmienok prijímacieho konania

Určenie:                           chlapci a dievčatá

Doklad o získanom stupni vzdelania:         Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:    Výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:   stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Možnosti ďalšieho štúdia:

- nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných učebných odborov.

- špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.


Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky