2738 H operátor sklárskej výroby -02 operátor sklárskej výroby Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 9, 2017 / 313
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Chemické odbory
Spôsob ukončenia štúdia : Záverečná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 10.4.2017
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania:
 1. kolo:
 • 1.termín prijímacieho konania -  9.5.2017
 • 2.termín prijímacieho konania - 11.5.2017
 1. kolo:
 • 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa: 
 • ako odborne kvalifikovaní pracovníci v spoločnostiach zaoberajúcich sa výrobou a zošľachťovaním skla
 • ako podnikatelia v sklárskych a keramických odvetviach 
 • v rôznych súvisiacich službách
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolventi skupiny učebného odboru 2738 H operátor sklárskej výroby sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné práce v celom odvetví sklárskej a keramickej výroby. Ovládajú príslušnú techniku, prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, ekonomiku výroby a služieb. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie. Sú zameraní na výkon všetkých profesií, ktoré priamo súvisia s rozvojom sklárskeho priemyslu a keramickej výroby priamo u nás i vo svete. Všetky činnosti, ktoré vykonávajú, sú zaradené priamo do prvovýroby alebo nepriamo medzi techniky zošľachťovania skla alebo keramiky a výrobu bižutérie a ozdobných predmetov. Všetky činnosti súvisiace s prípravou na výkon profesie sa uskutočňujú v nadväznosti na potreby silikátového priemyslu.

Po absolvovaní odborného zamerania 02 – operátor sklárskej výroby  má ovládať:

 • technologický postup strojovej výroby skla.
O ponuke :

Dĺžka štúdia:              3 roky

 / v duálnom vzdelávaní možnosť získať motivačné štipendium až do výšky 100 €/

Forma výchovy a vzdelávania : Denné štúdium pre absolventov základných škôl

Kritéria prijatia :

 • nižšie stredné vzdelanie / ukončenie 9.roč.ZŠ/
 • splnenie podmienok prijímacieho konania

Určenie:                           chlapci a dievčatá

Doklad o získanom stupni vzdelania:         Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:    Výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:   stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Možnosti ďalšieho štúdia:

- nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných učebných odborov.

- špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.


Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky