2738 H operátor sklárskej výroby – 03 úprava a zošľachťovanie plochého skla Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 9, 2017 / 327
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Chemické odbory
Spôsob ukončenia štúdia : Záverečná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 10.4.2018
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania:
 1. kolo:
 • 1.termín prijímacieho konania -  14.5.2018
 • 2.termín prijímacieho konania - 17.5.2018
 1. kolo:
 • 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa: 
 • ako odborne kvalifikovaní pracovníci v spoločnostiach zaoberajúcich sa výrobou a zošľachťovaním skla
 • ako podnikatelia v sklárskych a keramických odvetviach 
 • v rôznych súvisiacich službách
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolventi skupiny učebných odborov v skupine odborov 27 Technická chémia silikátov so zameraním na úpravu a zošľachťovanie plochého skla sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné práce v celom odvetví úpravy a zošľachťovania plochého skla. Ovládajú príslušné techniky, prostriedky, stroje a zariadenia, a technológie potrebné pri úprave a zošľachťovaní plochého skla. Využívajú rôzne spôsoby na zasklievanie obrazov a iných zložitých konštrukcii v kombinácii so sklom. Poznajú rôzne zošľachťovacie techniky potrebné pri úprave plochého skla.

Absolvent vie:

 •  samostatne vykonávať sklenárske práce, ako zasklievanie bežných konštrukcií rôznych rozmerov a rámovať obrazy,
 • zošľachťovať ploché sklo všetkými zošľachťovacími technikami,
 • zasklievať zložité, zvláštne a veľkorozmerové konštrukcie všetkými druhmi skla a rôznymi spôsobmi. 
O ponuke :

Dĺžka štúdia:              3 roky

 / v duálnom vzdelávaní možnosť získať motivačné štipendium až do výšky 100 €/

Forma výchovy a vzdelávania : Denné štúdium pre absolventov základných škôl

Kritéria prijatia :

 • nižšie stredné vzdelanie / ukončenie 9.roč.ZŠ/
 • splnenie podmienok prijímacieho konania

Určenie:                           chlapci 

Doklad o získanom stupni vzdelania:         Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:    Výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:   stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • nadstavbového štúdia pre absolventov 3. ročných učebných odborov.
 • špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov

 


Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky