2752 F výroba úžitkového skla Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 9, 2017 / 372
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Chemické odbory
Spôsob ukončenia štúdia : Záverečná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 10.4.2018
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania:
  1. kolo:
  • 1.termín prijímacieho konania -  14.5.2018
  • 2.termín prijímacieho konania - 17.5.2018
  1. kolo:
  • 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa:  - odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v sklárskej výrobe
Tvoje absolventské schopnosti :

Štúdium odboru absolventom umožní získať osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. Sú schopní vykonávať jednoduché odborné a pomocné práce v celom odvetví sklárskej a keramickej výroby. Absolvent vie pripravovať a upravovať sklársky materiál, manipulovať s ním, spravovať sa zásadami kvalitnej práce, kontrolovať správnosť a úplnosť vlastnej pracovnej činnosti, odstraňovať chyby a nepresnosti, správne odkladať výrobky, pri práci dodržiavať zásady a predpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany a zaobchádzať s protipožiarnym zariadením. Vie vykonávať dokončovacie operácie, vie triediť a baliť hotové sklárske výrobky, pozná vizuálne chyby výrobkov, vzniknuté pri tavení, tvarovaní a zošľachťovaní, triedi a pripravuje baliaci materiál, vedie základnú sprievodnú evidenciu o výrobkoch, obsluhuje linky konečných operácií. Vie mechanicky a chemicky upraviť a pripraviť sklársky materiál, obsluhovať jednoduché zariadenia, manipulovať so sklárskymi materiálmi.

O ponuke :

Dĺžka štúdia:              1-3 roky

Forma výchovy a vzdelávania : Denné štúdium

Kritéria prijatia :

·         môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku  alebo posledný ročník neukončil úspešne

·         zdravotná spôsobilosť

Určenie:         chlapci a dievčatá

Doklad o získanom stupni vzdelania:   Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:  Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. 

Poskytnutý stupeň vzdelania:   stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Možnosti ďalšieho štúdia:

  •  škola vytvára podmienky na úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ
  • na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného  vzdelania

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky