8207 Q sklársky dizajn Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 13, 2017 / 454
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : absolventská skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 31.5.2017
O prijímacom konaní : 20.6.2017
Čo po škole :
Pracovné uplatnenie absolventa:  po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia na trhu práce :
 • v náročných odborných profesiách v oblasti úžitkového výtvarníctva,
 • dizajnérstva,
 • multimediálnej tvorby
 • v samostatnom podnikaní
 • v pedagogickej činnosti.
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolvent študijného odboru 8207 Q sklársky dizajn je stredoškolsky vzdelaný pracovník - špecialista s vyšším odborným vzdelaním, ktorý sa uplatní v náročných odborných profesiách v oblasti úžitkového výtvarníctva, umelecko-remeselnej tvorby sklárskeho dizajnu a v pedagogickej činnosti v tejto oblasti.Navrhujú sklársky dizajn v spojení s interiérom architektúry a priestorové prvky v exteriéri – vitráž, svietidlá osvetlenia, sklených šperkov, stojany, vázy, dekoračné predmety a p. Sú schopní tvoriť dizajn obalov a darčekových predmetov, navrhnúť a technicky zrealizovať grafické prevedenie katalógov sklených výrobkov. Ovládajú prácu s grafickými softvérmi.

O ponuke :

Dĺžka štúdia:           3 roky

Forma výchovy a vzdelávania :   Denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

Určenie :                  chlapci a dievčatá

Poskytnutý stupeň vzdelania:  Vyššie odborné vzdelanie - ISCED  5B

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie
 • splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:    Absolventskou skúškou

Doklad o získanom stupni vzdelania:   

 • vysvedčenie o absolventskej skúške
 • absolventský diplom s právom používať  titul „diplomovaný špecialista“ so  skratkou „DiS““

Doklad o získanej kvalifikácii :  -

 •  vysvedčenie o absolventskej skúške
 •  absolventský diplom

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia
 • zamerané na rozšírenie kvalifikácie,
 • zmenu kvalifikácie
 • zvýšenie kvalifikácie

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky