8235 M výtvarné spracúvanie skla -02 brúsenie skla Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 9, 2017 / 412
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : Maturitná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 20.2.2017
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania:
  1. kolo:
  • 30.3.2017
  1. kolo:
  • 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa: 
  • odborne kvalifikovaní pracovníci v súkromných a štátnych  podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry
  • vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári
  • v reklamných agentúrach
  • ako výtvarní redaktori vo firemných časopisov a nakladateľstvách zaoberajúcich sa sklom
  • stredný výtvarno-technický pracovník,
  • vysokokvalifikovaný pracovník v oblasti priemyselnej výroby skla
Tvoje absolventské schopnosti :

Študijný odbor 8235 M výtvarné spracúvanie skla - brúsenie skla poskytuje študentom vedomosti v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorých poznatky môžu aplikovať v praxi, pokračovať v pomaturitnom vzdelávaní, alebo v študovaní na vysokých školách. Zložka odborného, teoretického i praktického, vzdelávania tvorí profil absolventa a je tvorená špecifickým učivom súvisiacim s technológiou výroby alebo spracovaním skloviny. Poskytuje poznatky javov, zákonitostí a vzťahov výtvarno- estetických, technologických, ekonomických, ekologických, ako i spoločenských súvislostí pri riešení návrhov a praktických úloh. Na vyjadrenie svojich návrhov vie použiť prostriedky IKT.

O ponuke :

Dĺžka štúdia:              4 roky

Forma výchovy a vzdelávania : Denné štúdium pre absolventov ZŠ

Kritéria prijatia :

·         nižšie stredné vzdelania / ukončenie 9.roč. ZŠ/

·         zdravotná spôsobilosť

·         úspešné vykonanie talentovej skúšky / maľba, kresba, modelovanie/

 

Určenie:         chlapci a dievčatá

Doklad o získanom stupni vzdelania:   vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii :      Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:   Úplné   stredné odborné vzdelanie -ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia:

·         pomaturitné štúdium

·         študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia

ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky