8235 M výtvarné spracúvanie skla – 11 výroba sklenej vitráže Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 9, 2017 / 476
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : maturitná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 20.2.2018
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania: 1. kolo: •27.3. 2018
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa: 
  • odborne kvalifikovaní pracovníci v súkromných a štátnych  podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry
  • vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári
  • v reklamných agentúrach
  • ako výtvarní redaktori vo firemných časopisov a nakladateľstvách zaoberajúcich sa sklom
  • stredný výtvarno-technický pracovník,
  • vysokokvalifikovaný pracovník v oblasti priemyselnej výroby skla
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolvent odboru 8235 M so zameraním 11 výroba sklenej vitráže získava vedomosti a zručnosti výroby sklenej vitráže špeciálnymi metódami , z vlastných návrhov, pomocou prípravkov. Dokáže si narezať sklo pomocou šablón, zasklievať do olova, metódou Tiffany a kombinovanými metódami. Vie vytvoriť plošné i plastické mozaiky. Pozná zásady chladenia, chemického a mechanického zušľachťovania, ako i nanášania vrstiev. Má osvojené zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a pri ochrane pracovného a životného prostredia.

O ponuke :

Dĺžka štúdia:              4 roky

Forma výchovy a vzdelávania : Denné štúdium pre absolventov ZŠ

Kritéria prijatia :

·         nižšie stredné vzdelania / ukončenie 9.roč. ZŠ/

·         zdravotná spôsobilosť

·         úspešné vykonanie talentovej skúšky / maľba, kresba, modelovanie/

 

Určenie:         chlapci a dievčatá

Doklad o získanom stupni vzdelania:   vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii :      Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:   Úplné   stredné odborné vzdelanie -ISCED 3A

Možnosti ďalšieho štúdia:

·         pomaturitné štúdium

·         študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia

·         ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.


Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky