8235 Q výtvarné spracúvanie skla Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 13, 2017 / 463
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : absolventská skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 31.5.2017
O prijímacom konaní : 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa :
 • v náročných odborných  profesiách  sa v oblasti úžitkového výtvarníctva a dizajnérstva
 • v samostatnom podnikaní
 • v pedagogickej činnosti
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolvent výtvarného spracúvania skla 8235 Q  má spôsobilosť pracovať s počítačom ako podporným prostriedkom pri navrhovaní a vyhotovovaní sprievodnej grafickej dokumentácie. Pozná a vie charakterizovať umelecké diela, kultúrne dedičstvo našich predkov, má poznatky zo všeobecných historických zákonitostí úžitkového výtvarného umenia. Pozná povrchové úpravy materiálov aj z historických období, techniky úpravy a technológiu spracovania skla, vrátane používaných materiálov a surovín a zošľachťovacích procesov. Ovláda navrhovanie a modelovanie.

Je oboznámený s vývojom metód, didaktickými zásadami, ich aplikáciou vo výchovno-vzdelávacom procese a obsahom výtvarnej výchovy na základnej škole.

O ponuke :

Forma výchovy a vzdelávania  :    denné pomaturitné špecializačné štúdium

Dĺžka vzdelávania : 2 roky

Kritéria prijatia :

Úplné stredné odborné vzdelanie získané štúdiom odboru  8235 6 výtvarné spracúvanie skla so zameraniami:

 • 02 brúsenie skla
 • 03 hutnícke tvarovanie skla
 • 04 maľovanie a leptanie skla
 • 07 vzorkárstvo sklenej bižutérie
 • 11 výroba sklenej vitráže
 • splnenie podmienok prijímacieho konania

Určenie:                      chlapci a dievčatá

Poskytnutý stupeň vzdelania : vyššie odborné vzdelanie - ISCED 5B

Doklad o získanom stupni vzdelania:

 • vysvedčenie o absolventskej  skúške
 • absolventský diplom s právom užívať titul "DIS" za menom

Doklad o získaní kvalifikácie : vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom

Stupeň vzdelania :   pedagogické vzdelanie na výučbu výtvarnej výchovy v základnej umeleckej škole

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • vysokoškolské prvého stupňa
 • zamerané na rozšírenie kvalifikácie, zmenu a zvýšenie kvalifikácie

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky