8284 M dizajn a tvarovanie skla Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne, Slovensko
Zverejnené február 15, 2017 / 443
Okres/Kraj : Púchov / Trenčiansky kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : maturitná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 20.2.2017
O prijímacom konaní : Termín prijímacieho konania:
 1. kolo:
 • 30.3.2017
 1. kolo:
 • 20.6.2017
Čo po škole : Pracovné uplatnenie absolventa:
 • odborne kvalifikovaní pracovníci v súkromných a štátnych  podnikoch a inštitúciách umeleckej sféry
 • vo vlastných návrhárskych a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári
 • v reklamných agentúrach
 • ako výtvarní redaktori vo firemných časopisov a nakladateľstvách zaoberajúcich sa sklom
 • stredný výtvarno-technický pracovník,
 • vysokokvalifikovaný pracovník v oblasti priemyselnej výroby skla
Tvoje absolventské schopnosti :

Absolvent študijného programu 8284 M dizajn a tvarovanie skla je kreatívny výtvarník, návrhár i konštruktér v jednej osobe, zručný odborník v umelecko-remeselnej výrobe. Rozvíja samostatné umelecké i konštruktívne myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka.

O ponuke :

Dĺžka štúdia:               4 roky

Forma výchovy a vzdelávania :  denné štúdium pre absolventov základnej školy

Určenie :                     chlapci a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

 • nižšie stredné vzdelanie
 • splnenie podmienok prijímacieho konania

Poskytnutý stupeň vzdelania : úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Doklad o získanom stupni vzdelania:    vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii :   vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti ďalšieho štúdia:

 • pomaturitné štúdium
 • študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia
 • ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

Diskusia

Podobné ponuky