Aplikovaná informatika Mgr. Tematínska 10, Bratislava-Petržalka, Slovensko
Zverejnené január 19, 2017 / 418
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Informatika a elektrotechnika
Názov študijného odboru : 9.2.9 Aplikovaná informatika
Akademický titul : Mgr.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie prvostupňového štúdia v študijnom odbore Aplikovaná informatika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (informatika, kybernetika, počítačové inžinierstvo, hospodárska informatika, priemyselná informatika a pod.) bez absolvovania prijímacej skúškyPrihláška a základné náležitosti prihlášky
Čo po škole? : Aplikovaná informatika so špecializáciou na podnikovú informatiku sa zameriava na prípravu špecialistov schopných navrhovať a implementovať pokročilé technológie a systémy informačných technológií, prevádzkovať a riadiť informačné systémy rôznych typov ekonomických subjektov, vrátane inštitúcií verejnej správy. Predmety pokrývajú hlavne podnikové informačné systémy so zreteľom na multimediálne systémy a pokročilé internetové technológie, distribuované systémy, aplikovanú počítačovú grafiku a spracovanie obrazu, pokročilé inteligentné systémy a objavovanie najnovších znalostí v aplikovanej informatike ako aj počítačovú bezpečnosť takýchto systémov. Ako vysokoškolský vzdelaný človek v oblasti informatiky a jej aplikácií si bez problémov nájdeš uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolvent získa schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti, navrhovať vhodné riešenia pre kritické komponenty podnikových informačných systémov, analyzovať a modifikovať existujúce informačné systémy. V tomto zameraní absolvent rozvíja svoje zručnosti v týchto oblastiach:
  • analýza, návrh a optimalizácia podnikových procesov a podnikovej organizácie (pre rôzne odvetvia – financie, obchod, výroba)
  • analýza a návrh biznis efektov dosahovaných pomocou IS/IKT
  • analýza a návrh riadenia vedomostí v organizácii
  • analýza rizík IS/IKT, kontinuita biznisu
  • návrh informatických služieb podporujúcich inovácie
  • návrh vizualizácie procesov a ich prepojenia v čase
  • vytváranie mobilných aplikácií
  • aplikácie počítačovej grafiky a multimédií
O ponuke :

Získajte orientáciu v najnovších trendoch Aplikovanej informatiky! Kvalifikovaní odborníci a pedagógovia na Fakulte informatiky PEVŠ vás najlepšie pripravia pre prax. Magisterské štúdium je pre vás zaujímavé tým, že z ponúkaných predmetov si sami vyberiete, či sa chcete orientovať viac na Podnikovú informatiku, alebo na Počítačovú grafiku a multimédia.


Diskusia

Podobné ponuky