Aplikovaná informatika Bc. Tematínska 10, Bratislava-Petržalka, Slovensko
Zverejnené január 11, 2017 / 395
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Informatika a elektrotechnika
Názov študijného odboru : 9.2.9 Aplikovaná informatika
Akademický titul : Bc.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok.  Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  Fakulta informatiky umožní všetkým záujemcom o štúdium, aby sa mohli aj osobnou návštevou oboznámiť so štúdiom na fakulte. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený písomne. Podmiemky prijatia
Čo po škole? : Manažérske uplatnenie nájdu bakalári najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, napr. v spoločných podnikoch so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolventi študijného odboru „Aplikovaná informatika“ dokážu analyzovať resp. implementovať jednoduché informatické úlohy a prijímať jednoduché technické a odborné rozhodnutia. Absolventi bakalárskeho štúdia sa môžu úspešne uplatniť najmä v profesii analytik–vývojár a analytik podnikových procesov a informačných systémov. Doplnkovými profesiami pre bakalárov sú profesie programátora, vývojára web-aplikácií, testeri aplikácií, správcovia databáz, správcovia aplikácií, asistenti vedúcich IT projektov, asistenti vedúcich podnikových IT oddelení.
O ponuke :
Štúdium na fakulte otvorí absolventovi cestu k uplatneniu sa v rôznych odvetviach hospodárskeho života, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. a všade tam, kde je informatika potrebná.

Diskusia

Podobné ponuky