• Café Európa
 • Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010.
  
  Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do diskusie, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej neformálnej atmosfére kaviarne. Zákusok s kávou, prípadne čajom je na nás!
  
  Formát diskusie:
  Diskusia prebieha v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že neumožní hosťom "vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede. Počas diskusie je návštevníkom ponúknutý široký priestor na formulovanie vlastných otázok.
  
  Priebeh diskusie:
  1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie
  2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5-10 minút vysvetlí svoj postoj k téme
  3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka
  4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom Facebooku vopred zaslali návštevníci
  5. Voľná diskusia počas ktorej môžu návštevníci klásť hosťom otázky, či už priamo, alebo prostredníctvom interaktívneho systémi Sli.do. Diskusiu koordinuje moderátor s časovým limitom cca 45 min.
  6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní.
  7. Na záver moderátor vyhlási výsledky súťaže a odmení výhercov pripraveným pamätným darčekom z diskusie.
  
  Chceli by sme vás upozorniť, že filmový štáb/fotograf budú prítomní na mieste počas tohto podujatia a budú natáčať / fotografovať. Takto získané materiály budú použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami alebo projektmi našej inštitúcie alebo Európskej únie.
  
  Pravidlá súťaže o vecné ceny:
  1. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto sa zapojí do diskusie, či už otázkou alebo komentárom, pričom nebola otázka alebo komentár položené anonymne.
  
  2. Otázky a komentáre môžu by kladené:
  
  a) vopred: online cez sociálnu sieť Facebook napísaním otázky do komentárov udalosti, súkromnej správy alebo cez udalosť na Sli.do s uvedením mena autora otázky. Otázky vopred musia byť položené najneskôr 12 hodín pred začiatkom diskusie.
  b) počas diskusie: štandardným spôsobom (prihlásanie sa a verbálne vyjadrenie otázky alebo komentára) alebo cez systém Sli.do s uvedením mena autora otázky
  
  3. Výhercovia sú žrebovaní náhodným spôsobom podľa nasledujúceho kľúča:
  
  - Ak boli položené otázky vopred (online), náhodným spôsobom sa vyžrebuje spomedzi všetkých zapojených jeden výherca.
  - Ak boli položené počas diskusie otázky štandardným spôsobom alebo cez Sli.do, náhodným spôsobom sa vyžrebujú spomedzi všetkých zapojených dvaja výhercovia. Pokiaľ nebola vopred položená žiadna otázka, žrebujú sa traja výhercovia.
  - Viaceré otázky položené tou istou osobou sa v žrebovaní započítavajú ako jedna otázka.
  
  4. Výhru si výhercovia môžu prevziať po skončení diskusie, prípadne, pokiaľ poskytnú organizátorom svoje kontaktné údaje, cena môže byť doručená aj poštou.
 • Madlenak@sfpa.sk
 • http://www.cafeeuropa.sk
 • Staromestská 6/D
Články