Dizajn – grafický a priestorový dizajn Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho, Košice, Slovensko
Zverejnené január 30, 2017 / 366
Okres/Kraj : Košice / Košický kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : maturitná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 28.02.2017
O prijímacom konaní : Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech.
Čo po škole : Absolvent študijného odboru DIZAJN - zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických štúdiách alebo reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu. Štúdium vytvára predpoklady na úspešne vysokoškolské štúdium predovšetkým dizajnu a architektúry.
O ponuke :

Študijný odbor dizajn sa popri základných princípoch dizajnérskej tvorby zameriava na súčasné trendy v dizajne, navrhovanie výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko.

Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a priestorového dizajnu (dizajn interiérov a produktov).

Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov, tvoria 3D vizualizácie alebo vytvárajú priestorové modely v konkrétnom materiáli.

Študenti počas štúdia nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a návyky:

  • základy 2D a 3D vytvárania v grafických softvéroch: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Rhinoceros

  • tvorba dizajnérskej dokumentácie v CAD systémoch

  • výtvarné techniky a techniky kresby využiteľné v dizajnérskej tvorbe

  • modelovanie a práca s materiálom

  • dejiny výtvarnej kultúry a dejiny dizajnu

  • základy podnikania a vstup na trh práce


Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Diskusia

Podobné ponuky