Dizajn médií Bc. Tematínska 10, Bratislava-Petržalka, Slovensko
Zverejnené január 11, 2017 / 421
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ostatné spoločenské odbory
Názov študijného odboru : 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Akademický titul : Bc.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Podmienky prijatia
Čo po škole? : Absolvent využije v praxi najnovšie vedomosti a zručnosti. Poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže uplatniť v tvorivej práci: od konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Môže samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb.
Tvoje absolventské schopnosti : Počas bakalárskeho štúdia vám pomôžeme stať sa tvorivými osobnosťami. Budete vedieť prakticky využiť všetky najnovšie znalosti a postupy pri práci s mediálnou technikou. Na Fakulte masmédií PEVŠ nadobudnete potrebné praktické vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky a dizajnu médií. Zasvätíme vás do tajov teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie. Získate poznatky o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby, ktoré budete môcť uplatniť v tvorivej práci.
O ponuke :

Bakalárske štúdium v študijnom programe Dizajn médií je jednoodborové štúdium multidisciplinárneho charakteru. Zameriava sa na prípravu kreatívnych dizajnérov - odborníkov v printových a elektronických médiách.


Diskusia

Podobné ponuky