Dizajn – pomaturitné štúdium Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho, Košice, Slovensko
Zverejnené január 30, 2017 / 444
Okres/Kraj : Košice / Košický kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : odborná časť maturitnej skúšky
Termín na zaslanie prihlášky : 31.05.2017
O prijímacom konaní : Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok.
Čo po škole : Absolvent odboru dizajn nájde uplatnenie v kreatívnom priemysle, v službách v oblasti reklamy, prípadne môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole výtvarného, alebo výtvarno-technického zamerania. Absolvent študijného zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu alebo v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických a grafických štúdiách alebo reklamných agentúrach. Absolvent študijného zamerania fotografický dizajn sa uplatní vo fotografických ateliéroch, grafických štúdiách, reklamných agentúrach alebo reklamných oddeleniach firierm.
O ponuke :

Denné 2-ročné pomaturitné štúdium v odbore DIZAJN, zamerania:

  • grafický a priestorový dizajn

  • fotografický dizajn

Pomaturitné štúdium v odbore DIZAJN je určené pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl ukončených maturitnou skúškou. Štúdium trvá dva roky a ukončuje sa odbornou zložkou maturitnej skúšky, tzv. druhá maturita.

Charakter štúdia umožňuje každému študentovi vytvoriť si vlastný študijný plán prostredníctvom voliteľných predmetov, a to v rozsahu cca 40 % z celkového počtu 33 vyučovacích hodín do týždňa. Štúdium je bezplatné.

V rámci teoretického vyučovania študenti získajú vedomosti v oblasti slovenského a svetového výtvarného umenia, v oblasti nových technológií a materiálov používaných vo sfére dizajnu. Poznatky a vedomosti z oblasti marketingu, reklamy a základov podnikania im dávajú predpoklady pre samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu. Každý študent v priebehu štúdia zdokonalí svoje zručnosti v kresbe zameranej na perspektívu, štylizáciu, anatómiu, ergonómiu a antropometriu.

Študenti zamerania grafický a priestorový dizajn riešia zadania:

  • plošnej tvorby - 2D grafiky v softvéroch: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

  • priestorovej tvorby - tvorba interiérov a produktov v softvéroch: Rhinoceros, V-Ray a AutoCAD.

Študenti zamerania fotografický dizajn riešia zadania:

  • plošnej tvorby - 2D grafiky v softvéroch: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash

  • fotografickej tvorby 

Súčasťou štúdia je aj absolvovanie odbornej praxe v rozsahu 10 pracovných dní v prvom ročníku a 5 pracovných dní v druhom ročníku.


Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Diskusia

Podobné ponuky