Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Ing. Tematínska 10, Bratislava-Petržalka, Slovensko
Zverejnené január 19, 2017 / 425
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ekonomické odbory
Názov študijného odboru : Medzinárodné podnikanie
Akademický titul : Ing.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Prijímacie konanie je bez prijimacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijimacieho konania. Základnou podmienkou prijatia na študijný program „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania “ zaradeného do študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002. Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment  podniku, alebo v príbuzných študijných programoch, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhostupňového štúdia na FEP.   Prihláška a základné náležitosti prihlášky
Čo po škole? : Absolventi študijného odboru „Medzinárodné podnikanie“ sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie:
  • manažéra v oblasti realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií vo firmách, finančných inštitúciách, decíznej sfére a štátnej službe - 2. stupeň;
  • vedeckého pracovníka v oblasti medzinárodných podnikateľských aktivít a riadiacich procesov - 3. stupeň.
Manažér v oblasti realizácie medzinárodno-podnikových operácií, resp. realizácie operácií medzinárodného podniku, je schopný vykonávať všetky výkonné, prípadné manažérske funkcie v predmetnej oblasti, pozná metódy realizácie zahraničnoobchodných a iných medzinárodných operácií, je schopný kreovať a tvorivo aplikovať svoje poznatky pri riešení konkrétnych ekonomických problémov súvisiacich s medzinárodnými podnikateľskými aktivitami SR. Vedecký pracovník v odbore „Medzinárodné podnikanie“ ovláda vedecké metódy v predmetnej oblasti výskumu, je schopný vedecky analyzovať problémy a formulovať riešenia konkrétnych situácií firiem a ich adaptácie na vývoj vo vonkajšom ekonomickom prostredí.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolventi sú schopní na  profesionálnej úrovni riešiť úlohy s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti. Profesionálne schopnosti tímovej práce ich predurčujú na riadiacu prácu na všetkých stupňoch. Majú predpoklady pre úspešné zvládnutie vedomostí najmä zo svetovej ekonomiky, medzinárodného obchodu, stratégie a taktiky medzinárodného podnikania a marketingu, tendencií vývoja medzinárodných trhov podľa jednotlivých komodít. Absolventi sú aj vysoko kvalifikovanými odborníkmi, schopnými analyzovať a tvorivo riešiť spôsoby riadenia medzinárodných logistických systémov, zvládnuť štruktúru sieťových vzťahov v medzinárodnej logistike. Sú pripravení na zahraničnoobchodnú prax. Ovládajú techniky zahraničnoobchodných operácií, platobných a finančných operácií, poznajú domácu a zahraničnú legislatívu a právne úpravy. K rozhodujúcim zručnostiam patrí aj schopnosť viest' ľudí, podnikavosť, tvorivosť, predvídavosť a  prispôsobivosť. 
O ponuke :

Na inžinierskom štúdiu Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania získate dôležité a žiadané profesionálne zručnosti a odborné predpoklady potrebné na vykonávanie všetkých výkonných a manažérskych funkcií. Obsah i charakter štúdia vám dajú rozsiahle vedomosti. Odborné predpoklady z vás urobia odborníka kompetentného riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti nie len doma, ale v rámci celej Európskej únie.

Dnešné požiadavky kladú dôraz na multiligválnosť. Preto sa časť štúdia realizuje v anglickom jazyku cudzom jazyku. Výučba niektorých predmetov je realizovaná zahraničnými lektormi. Budete tak schopí na potrebnej profesionálnej a jazykovej úrovni vykonávať svoju prácu v medzinárodnom prostredí, medzinárodných organizáciách, inštitúciách a vo firmách pôsobiacich v tomto prostredí.

Fakulta žije v multimediálnom prostredí a zameriava sa na požiadavky praxe. Snažíme sa zavádzať nové vyučovacie metódy vo forme prípadových štúdií, projektov, prezentácií a e-learningové vzdelávanie. Štúdiom získate profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce. Tie vás budú predurčovať na manažérsku prácu postupne na všetkých stupňoch riadenia. Rovnako významnou súčasťou úspešného uplatnenia sa v praxi je príprava na zvládnutie konkrétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto praxe.


Diskusia

Podobné ponuky