Ekonomika a manažment podniku Bc. Tematínska 10, Bratislava-Petržalka, Slovensko
Zverejnené január 11, 2017 / 388
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ekonomické odbory
Názov študijného odboru : Ekonomika a manažment podniku
Akademický titul : Bc.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „Ekonomika a manažment podnikania “ zaradeného do študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods.1 zákona č.131/2002.  Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že nie je potrebné e-prihlášku zo systému vytlačiť.  E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť. Vstup na elektronickú prihlášku
Čo po škole? : Absolventi študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“ sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania („Bc.“) funkcie určené pre podnikových ekonómov so znalosťami základných ekonomických a manažérskych väzieb fungovania podniku a pripravených riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Sú schopní vykonávať stredné ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku.
Tvoje absolventské schopnosti : Dokážu analyzovať ekonomické javy v podniku a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom aj verejnom sektore. Majú odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov, preto sa uplatnia aj v medzinárodnom ekonomickom prostredí, ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.
O ponuke :

Študijný program „Ekonomika a manažment podnikania“ je zaradený do študijného odboru „Ekonomika a manažment podniku“. Tento študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR pod poradovým číslom 3.3.16 a tvorí oblasť poznania (§ 50, ods.1 Zákona č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť (kompetenciu) vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.


Diskusia

Podobné ponuky