• Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • Naša fakulta je jednou z dvoch konštitutívnych fakúlt i obnovenej univerzity, ktorá sa hlási k akademickým tradíciám svojej predchodkyne, uznáva humanistické princípy a rešpekt k ľudskej dôstojnosti. Filozofická fakulta poskytuje široké a ucelené vzdelávanie v spoločenských, behaviorálnych, historických a humanitných vedách a patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. Sme fakultou modernou s kvalitnými a živými kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s mnohými partnerskými inštitúciami v zahraničí rozvíjajúcou a podporujúcou mobility pedagógov i študentov.
  
  Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Fakulta má priznané právo udeľovať akademický titul bakalár v študijných odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. Magisterské štúdium má akreditované v odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, sociológia  a psychológia . Doktorandské štúdium  v študijných programoch  dejiny filozofie, systematická filozofia, etika a morálna filozofia, klasická archeológia, sociálna psychológia, slovenské dejiny a dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry.
  
   
  
   
  
  Informácie o prijímacom konaní na akademický rok  2017/2018 nájdete na
  
   
  
  http://ff.truni.sk/prijimacie-konanie
  
  telefón +421335939387
  
  Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
 • +421335939387
 • maria.kucharovicova@truni.sk
 • http://ff.truni.sk/
 • Hornopotoná 23 , 918 43 Trnava