Masmediálna a marketingová komunikácia Mgr. Tematínska 10, Bratislava-Petržalka, Slovensko
Zverejnené január 19, 2017 / 425
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ostatné spoločenské odbory
Názov študijného odboru : 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Akademický titul : Mgr.
Termín na zaslanie prihlášky : 31.5.2019
O prijímacom konaní : Prijímacie konanie je bez prijimacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijimacieho konania. Základné podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia (denná – externá forma štúdia) je úspešné absolvovanie 1. stupňa (bakalárskeho) štúdia v študijných programe Mediálna komunikácia  na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom odbore iných vysokých škôl, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhého stupňa štúdia na FM PEVŠ. Prihláška a základné náležitosti prihlášky
Čo po škole? : Ako mediálny pracovník a kreatívny dizajnér mediálnych produktov a služieb svoje odborné znalosti bez problémov uplatníte aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Zvládnete orientáciu v nových trendoch v masmediálnej oblasti (internet, počítačová technika, grafika a multimédiá), zlepšíte si kultúru jazykového prejavu, získate prehľad o ekonomike, podnikaní, diplomacii, manažmente i marketingu médií, o tvorbe komunikačných mediálnych stratégií, vzťahoch s médiami a verejnosťou, či výskumu a psychológiu médií a aj ich prijímateľov. V oblasti marketingu, reklamy a dizajnu médií získate odborný prehľad v rôznych oblastiach (sociálnej, interkultúrnej, regionálnej, v oblasti politiky, neziskových projektov, rôznych organizácií, služieb, médií). Pochopíte význam metód marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), naučíme vás komunikovať s klientom a prezentovať projekty. Ako jediná fakulta na Slovensku vám pomôžeme pochopiť podstatu reklamy, ukážeme vám jej rôzne modely, taxonómiu fungovania, neurologický prístup, efektivitu, angažovanosť a význam reklamných stratégií pre dosiahnutie cieľa.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolvent študijného programu bude poznať teóriu masmediálnej a marketingovej komunikácie, manažérskej a profesijnej etiky, manažmentu médií, sociálnej psychológie, tvorby komunikačných stratégií, mediálneho práva a legislatívy, marketingu médií, public relations, vzťahov s médiami a verejnosťou (PR), poslania reklamy, personálneho manažmentu, výskumu trhu a spotrebiteľského správania. Môže byť odborníkom v rôznych formách marketingu (sociálny, interkultúrny, regionálny, politický, neziskové projekty, organizácie, služby, médiá). Ovláda metódy marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy), komunikáciu s klientom a prezentácie projektov. Odborné znalosti môže uplatniť aj v európskej politike a médiách, medzinárodnej mediálnej legislatíve, vo výskume médií a verejnej mienky. Bude ovládať nové trendy v masmediálnej oblasti (internetová a počítačová technika a grafika, multimédiá), kultúru jazykového prejavu, ekonomiku, základy podnikania a diplomacie. Získa teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.
O ponuke :

Cieľom magisterského štúdia v programe Masmediálna a marketingová komunikácia je príprava odborníkov s hlbokými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré im umožnia uplatniť sa v rozhodovacej a riadiacej manažérskej praxi, profesionálne viesť mediálne či marketingové kolektívy a reagovať na najnovšie trendy multimediálnej komunikácie.


Diskusia

Podobné ponuky