Mediálna komunikácia Bc. Tematínska 10, Bratislava-Petržalka, Slovensko
Zverejnené január 11, 2017 / 398
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ostatné technické odbory
Názov študijného odboru : 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Akademický titul : Bc.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Podmienky prijatia
Čo po škole? : Cieľová profesia v médiách, v reklamnej, PR alebo full servisovej agentúre, vo firme ako marketingový pracovník.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolvent získa vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, z teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie.
O ponuke :

Cieľom bakalárskeho štúdia v študijnom programe Mediálna komunikácia je pripraviť tvorivých pracovníkov masmediálnej a marketingovej špecializácie, ktorí v praxi využijú najnovšie znalosti a  postupy v tvorbe aj pri využívaní mediálnej techniky. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, z teórie a praxe marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie.


Diskusia

Podobné ponuky