Medzinárodné vzťahy a diplomacia Mgr. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené december 2, 2018 / 143
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Právo
Názov študijného odboru : 3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Akademický titul : Mgr.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne sú tieto podmienky prijímacej skúšky nasledovné:  písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií;  písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku);  informatívny ústny pohovor s uchádzačom, zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí.  Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez Univerzitný informačný systém.  O kritériách, resp. spôsoboch prijímania na fakultu rozhoduje akademický senát fakulty a tieto sú zverejňované vždy najneskôr k 20. septembru akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý sa prijímanie uskutočňuje.
Čo po škole? : Absolvent magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia  sa stáva odborníkom v tejto oblasti, ktorý je spôsobilý pôsobiť v zahraničí a i v príslušných štruktúrach na území nášho štátu. Okrem širokých vedomostí v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie získa orientáciu a prehľad v oblastiach medzinárodného a európskeho práva a politických vzťahov, pričom bude schopný v týchto oblastiach odborne komunikovať v cudzom svetovom jazyku.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolventi magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia sú spôsobilí vykonávať tieto profesie: zamestnanec v zahraničnej službe (napríklad v medzinárodných organizáciách a inštitúciách vrátane Európskej únie), ako i v štátnej správe (najmä ministerstvá, Národná rada SR, Úrad vlády a pod.) a tiež v politických stranách a záujmových združeniach a v treťom sektore.
O ponuke :

Staňte sa znalcom na medzinárodné vzťahy a vykročte priamo k svojej kariére v službách diplomacie, či európskych a medzinárodných inštitúciách. Slovenský študijný program s možnosťou voliteľných predmetov v anglickom jazyku alebo výhradne anglický magisterský študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia voľne nadväzuje na bakalárske štúdium a je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí majú ambície uspieť vo svete.

Náš študijný program je jediným programom v Slovenskej republike, ktorý je jednak zameraný na kombináciu oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie v slovenskom i anglickom jazyku, a ktorý ďalej kladie dôraz aj na predmety z oblasti medzinárodného a európskeho práva.  

Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe, patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – člen Komisie OSN pre medzinárodné právo. Prepojenie teórie s praxou študent získa aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov, či profesionálov pôsobiacich v diplomacii.

Po ukončení programu medzinárodné vzťahy a diplomacia bude študent vybavený odbornými znalosťami z oblasti práva, politológie, ekonómie, či dejín, ale súčasne  znalosťami jazykovými. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme prostredníctvom stáží, odbornej praxe, či spolupráci s partnermi.


Diskusia

Podobné ponuky