Nikdy nie je neskoro naučiť sa cudzí jazyk

Nikdy nie je neskoro naučiť sa cudzí jazyk

Čoraz viac ľudí má záujem žiť aj vo vyššom veku aktívne, venovať sa svojim záľubám alebo sa ďalej vzdelávať. Jednou z možností sebarealizácie dostupnou aj pre seniorov je štúdium cudzích jazykov.

Seniori sa k jazykom často vracajú po dlhých rokoch, keď sa im pre pracovné vyťaženie nestíhali venovať, a práve s nástupom do dôchodku získajú dostatok času, aby oprášili vedomosti zo školských čias. Motiváciou absolvovať jazykový kurz môžu byť pre seniorov aj ich vlastné deti, ktoré sa usadili v zahraničí a našli si tam životných partnerov. Vďaka znalosti jazyka seniori dokážu s novými členmi rodiny komunikovať  a zároveň nemusia byť pri návštevách v cudzine odkázaní na pomoc svojich detí.  Okrem toho schopnosť samostatne sa orientovať a fungovať v každodenných situáciách určite ocenia aj pri bežných dovolenkových cestách.

Pre mnohých seniorov je pridanou hodnotou jazykových kurzov ich spoločenský rozmer. Návštevu  kurzu vnímajú ako príležitosť spoznať nových ľudí s podobnými záujmami, nadviazať nové kontakty a predchádzať tak izolovanosti a osamelosti, ktorá s vyšším vekom neraz prichádza.

Zo strany učiteľa si práca so seniormi vyžaduje špecifický prístup. Treba počítať s potrebou vyššej časovej dotácie na zvládnutie jednej jazykovej úrovne, byť trpezlivý a pripravený dané učivo vysvetliť viackrát a čo najnázornejšie, nezahltiť študentov množstvom informácií naraz, netlačiť na nich, nové javy s nimi často opakovať a umožniť im, aby si ich sami vyskúšali. Pomalšie tempo však nemusí byť pravidlom, preto je dôležité, aby učiteľ vždy prihliadal na individuálne potreby a schopnosti študentov. Pre obe strany je prínosom, ak učiteľ dokáže do výučby jazyka zakomponovať životné skúsenosti seniorov, ich predchádzajúcu profesijnú prax či osobné záujmy. Veľký význam má aj spätná väzba – učiteľ by mal seniorov povzbudiť a oceniť aj pri najmenších úspechoch a pokrokoch, vďaka čomu si môžu zvýšiť s vekom často klesajúce sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti a presvedčiť sa, že ešte nepatria do „starého železa“ a stále dokážu kráčať s dobou. Štúdium cudzích jazykov totiž nie je vekovo obmedzené – ak majú seniori záujem a dovoľuje im to ich zdravotný stav, môžu sa mu venovať v akomkoľvek veku.

 

    január 16, 2017/ by EuroTREND 21, s.r.o. / in ,

    Diskusia

    bool(false)