Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Portál www.edumarket.sk (ďalej Edumarket.sk) je informačný portál, ktorý poskytuje informácie o možnostiach celoživotného vzdelávania.
 2. Prevádzkovateľom Edumarket.sk je očianske združenie OZ Aula, J. Halašu 14, 911 08, Trenčín, IČO: 42280460.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb portálu.
 4. Všetky služby Edumarket.sk sú poskytované bezplatne.
 5. Pod pojmom užívateľ sa rozumie akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva služby portálu.
 6. Službami portálu sa rozumie možnosť prezerať obsah portálu a publikovať. Užívateľ má nasledujúce možnosti publikovania: a) vytvorenie profilu vzdelávacej inštitúcie, b) vytvorenie ponúk vzdelávania, c) vytvorenie článkov, d) vkladanie komentárov

II. Vytvorenie profilu vzdelávacej inštitúcie

 1. Profil vzdelávacej inštitúcie (ďalej profil) je možné vytvoriť registráciou. Proces registrácie pozostáva z vyplnenia údajov o vzdelávacej inštitúcii podľa požiadaviek.
 2. Vzdelávacou inštitúciou sa rozumie osoba alebo subjekt, ktorých hlavnou alebo vedľajšou náplňou činnosti je: poskytovanie stredoškolského vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania, vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, kurzov, školení, prednášok, online kurzov a ďalších foriem vzdelávania, alebo organizácia konferencií, seminárov, workshopov, tréningov a iných vzdelávacích podujatí.
 3. V prípade, že vzdelávacou inštitúciou je vysoká škola, profil je možné vytvoriť len pre fakultu vysokej školy, nie pre vysokú školu, katedru, ústav, a pod.. Ak vysoká škola nemá fakulty, je možné vytvoriť profil aj pre vysokú školu.
 4. Informácie v profile musia byť relevantné a pravdivé a mali by súvisieť s činnosťou vzdelávania. Za ich pravdivosť zodpovedá užívateľ, ktorý profil vytvoril. Ak sa osoba alebo subjekt venuje aj iným činnostiam, ktoré so vzdelávaním nesúvisia, tieto v profile smie uviesť len okrajovo.
 5. Fotogaléria a prezentačné video musia mať obsah súvisiaci s činnosťou vzdelávania. Môžu to byť napríklad ukážky z výučby, priestory výučby, rozhovory s učiteľmi, resp. lektormi, a pod.. V prípade vzdelávacích podujatí to môže byť napríklad obsah z podobných podujatí realizovaných v minulosti.
 6. Každý registrovaný profil podlieha schvaľovaniu administrátorom, ktoré prebehne najneskôr do 24 hodín od registrácie. Profil bude na stránke zverejnený až po schválení administrátorom. O schválení profilu bude užívateľ informovaný prostredníctvom emailu.
 7. Administrátor môže profil neschváliť, ak nespĺňa podmienky podľa VOP alebo v ňom vykonávať zmeny. O takýchto krokoch bude užívateľ informovaný prostredníctvom emailu.
 8. Užívateľ môže údaje v profile kedykoľvek zmeniť, alebo celý profil odstrániť. Na úpravu alebo odstránenie profilu sa musí užívateľ prihlásiť pomocou užívateľského mena a hesla, alebo kontaktovať prevádzkovateľa s takouto žiadosťou.

III. Vytvorenie ponuky vzdelávania

 1. Ponuku vzdelávania (ďalej ponuku) môže vytvoriť len registrovaný a prihlásený užívateľ vo svojom konte. Proces vytvorenia ponuky pozostáva z vyplnenia údajov o ponuke podľa požiadaviek.
 2. Ponuka, ako aj všetky informácie, ktoré obsahuje, musia byť relevantné a pravdivé. Za ich pravdivosť zodpovedá užívateľ, ktorý ponuku vytvoril. Počet ponúk na jeden profil nie je obmedzený a nepodlieha schvaľovaniu.
 3. Ku každej ponuke pridelí prevádzkovateľ automaticky ilustračný obrázok.
 4. Administrátor môže ponuku neschváliť, ak nespĺňa podmienky podľa VOP alebo v nej vykonávať zmeny. O takýchto krokoch bude užívateľ informovaný prostredníctvom emailu.
 5. Užívateľ môže údaje v ponuke kedykoľvek zmeniť, alebo celú ponuku odstrániť. Na úpravu alebo odstránenie ponuky sa musí užívateľ prihlásiť pomocou užívateľského mena a hesla, alebo kontaktovať prevádzkovateľa s takouto žiadosťou.

IV. Vytvorenie článku

 1. Nový článok môže vytvoriť registrovaný a prihlásený užívateľ vo svojom konte, alebo akýkoľvek iný užívateľ tým, zašle svoj článok priamo prevádzkovateľovi.
 2. Každý nový článok podlieha schvaľovaniu administrátorom, ktoré prebehne najneskôr do 24 hodín od vytvorenia článku. Článok bude na stránke zverejnený až po schválení administrátorom.
 3. Ku každému článku pridelí prevádzkovateľ ilustračný obrázok.
 4. Články majú za cieľ čitateľa v nejakom smere vzdelávať, t.j. učiť novým vedomostiam, zručnostiam, hodnotám, a pod.. Musia obsahovať zjavnú pridanú hodnotu pre čitateľa.
 5. Prevádzkovateľ neschváli články, ktoré posúdi ako PR články, teda také, ktoré propagujú danú vzdelávaciu inštitúciu alebo jej ponuky či neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu čitateľovi. Propagácia vzdelávacej inštitúcie je pri danom článku zabezpečená zo strany prevádzkovateľa zverejnením jej ponúk pod daným článkom.
 6. Komentáre
 7. Komentáre je možné pridávať k ponukám alebo k článkom. Na pridanie komentára nemusí byť užívateľ registrovaný.
 8. Na pridanie komentára k ponukám musí užívateľ uviesť pravdivú emailovú adresu. Takýto komentár podlieha schvaľovaniu zo strany prevádzkovateľa.
 9. Prevádzkovateľ má právo komentár neschváliť, ak bude odporovať zákonom SR, bude nepravdivý, urážlivý, vulgárny, či nerelevantný.
 10. Emailová adresa užívateľa slúži len na overenie totožnosti užívateľa. Prevádzkovateľ ju nebude žiadnym spôsobom zneužívať, ani posúvať tretím osobám.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ spracúva údaje o užívateľoch výlučne za účelom poskytovania služieb a v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Obsah Edumarket.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 15.4.2016.