• Paneurópska vysoká škola
 • Paneurópska vysoká (ďalej len “PEVŠ”) je súkromnou vysokou školou, so sídlom v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky. Od svojho založenia v roku 2004 pôsobí PEVŠ ako vysoká škola s reputáciou najdynamickejšie sa rozvíjajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v regióne strednej Európy, s ambíciou stať sa výnimočným centrum moderného vzdelávania a výskumu. Samotné motto “vzdelanie bez hraníc” svojho času vystihlo podstatu ubrať sa novými cestami vysokoškolského vzdelávania a prinášať na prax zamerané vzdelanie, na ktorom bude participovať akademický zbor z mnohých krajín, pri zvýraznení ďalších aspektov medzinárodného rozmeru vzdelávania. V súčasnosti PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách – Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie. Ako vôbec jediná súkromná VŠ na Slovensku má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov.
  
  Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát, Fakulta práva a Fakulta psychológie. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií a Fakulta informatiky sídlia na Tematínskej ulici. Na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum PEVŠ.
  
  Zapojenie sa VŠ do program ERASMUS+ medzinárodnej akademickej spolupráce EÚ vytvorilo pre PEVŠ predpoklady získať pozíciu uznávaného partnera pre medzinárodnú spoluprácu v rade bilaterálnych a multilaterálnych projektov. Osobitná pozornosť medzinárodnej spolupráce je venovaná spolupráci s VŠ v susedných krajinách, regióne západného Balkánu, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj v juhovýchodnej a východnej Ázii. PEVŠ v súčasnosti spolupracuje s viac než 60 partnerskými univerzitami v krajinách Európskej únie a ďalšími 24 partnerskými inštitúciami mimo Európy.
  
  PEVŠ  venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov. Na pôde školy pôsobí Študentský klub PEVŠ. Škola má vlastné rádio, časopis a hokejový tím, ktorí patrí medzi lídrov v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL).
 • +421 904 459 000
 • info@paneurouni.com
 • http://www.paneurouni.com
 • Tomášikova 20 , Bratislava
Fotogaléria
Prezentačné video