Právo Mgr. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené január 19, 2017 / 433
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Právo
Názov študijného odboru : 3.4.1. Právo
Akademický titul : Mgr.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získania titulu magister v odbore právo môžete ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorandskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora. Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť tieto podmienky:
  • úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia zložením štátnej skúšky pozostávajúcej predmetov obhajoba bakalárskej práce a správne právo,
  • podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium - druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
  • uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
  • uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
  • bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.
Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ), že z dôvodov kapacitných možností si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia. Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Čo po škole? : Po úspešnom ukončení magisterského štúdia a získania titulu magister v odbore právo môžete ďalej pokračovať na našej fakulte v rigoróznom konaní (doktor práv – JUDr.), doktorandskom štúdiu (philosophiae doctor – PhD.), ale aj v habilitačnom konaní (docent – doc.) a vymenúvacom konaní za vysokoškolského profesora.
Tvoje absolventské schopnosti : Po ukončení štúdia budete mať odborné vedomosti a zručnosti. Dokážete vykonávať náročnejšie práce v  štátnej správe a samospráve, môžete pracovať ako čakatelia v justičnej oblasti (advokácia, notárstvo a pod.). Získate kvalitný právny prehľad, dokážete analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a zvládnete postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Stane sa z Vás odborník spôsobilý fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja.
O ponuke :

Magisterská forma štúdia vám ponúka kvalitnú formu vzdelávania s atribútmi vedeckosti, exkluzivity, modernosti, prepojenosti s praxou a medzinárodným rozmerom vzdelania a výskumu. Počas štúdia rozvíjame Vašu osobnú kreativitu, podporujeme hľadanie neštandardných a flexibilných riešení.

Špičkoví, vysokokvalifikovaní domáci a zahraniční pedagógovia a odborníci z praxe Vás pripravia nielen na právnické povolania advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov, ale aj na v súčasnosti žiadané profesie v orgánoch verejnej moci. Vďaka modernej multilingválnej výučbe niektorých predmetov môžete absolvovať časť štúdia v zahraničí, čím sa Vám otvárajú možnosti života a práce v celej Európskej únii i mimo nej. Počas štúdia budete vedení k tomu, aby ste sa vo svojom obore stali nielen kompetentnými odborníkmi so zodpovedajúcimi vedomosťami, ale aj vzdelanci, ktorí majú pozitívny vzťah k tradičným morálnym a civilizačným hodnotám.


Diskusia

Podobné ponuky