Právo- online podpora Bc. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené december 2, 2018 / 144
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Právo
Názov študijného odboru : 3.4.1 Právo
Akademický titul : Bc.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešné zloženie prijímacej skúšky. 

Podmienky prijatia:

1. S prijímacími pohovormi

Obsah prijímacej skúšky: písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov – 350 b.; písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku). Maximálny možný počet dosiahnutých bodov – 200 b. Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov.

2. Bez prijímacích pohovorov

Dekan fakulty práva PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov: 1.   Uchádzači o bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť podmienky Zásad prijímacieho konania Fakulty práva PEVŠ (čl. 2 ods. 5) 2.    Ak uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a zároveň 3.    ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur.

3. Prijatie prestupom

Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať uchádzača, ktorý má v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej fakulte práva (právnickej fakulte) v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie. Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi fakulty/školy. Vo výnimočných prípadoch môže dekan o žiadosti o prestup rozhodnúť aj neskôr, avšak najneskôr ku dňu začiatku akademického roka. K písomnej žiadosti o prijatie na štúdium na základe prestupu študent predkladá ďalšie dokumenty predpísané internými predpismi fakulty/školy. Súčasne so žiadosťou o prestup môže študent požiadať dekana fakulty o uznanie skúšok absolvovaných na inej fakulte práva (právnickej fakulte) a o zaradenie na štúdium do príslušného ročníka – na základe uznaných skúšok a kreditov – podľa vnútorných predpisov fakulty/školy.
Čo po škole? : Dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.
Tvoje absolventské schopnosti : Uplatnenie absolventa v praxi:
  • súdny tajomník,
  • vyšší súdny úradník
  • odborný referent – špecialista v štátnej správe,
  • odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.
O ponuke :
Bakalárske štúdium práva s online podporou (v externej forme štúdia) je skvelá príležitosť, ako študovať právo z pohodlia domova.

Naučte sa orientovať v právnej oblasti, získajte nové vedomosti z histórie, jazykov, či európskych štruktúr online! Ako absolventi bakalárskeho stupňa štúdia nadobudnete znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládate mechanizmus štátnych orgánov so zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Uplatniť sa môžete najmä v súdnictve, štátnej správe a samospráve.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce magisterské štúdium.

Nový modul online podpory zefektívni vaše štúdium a ušetrí váš čas. Študujte odbor právo moderným spôsobom, ktorý myslí na vaše potreby. Sledujte prednášky online z domu či práce a využívajte ďalšie výhody, ktoré modul ponúka. Kvalita štúdia a podmienky na jeho úspešné absolvovanie ostávajú bez zmeny.

Online podpora umožní, aby ste mohli získať všetky potrebné informácie cez online systém. K dispozícii vám budú aj všetky online zdroje PEVŠ, vrátane prístupu do knižnice, k elektronickým vedeckým databázam, právnemu informačnému systému C.H. BECK. Taktiež konzultácie svojich akademických a študijných otázok môžete vykonávať prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov.

Pre uchádzačov z Českej rebubliky

Absolventi fakulty práva získajú klasické slovenské právnické vzdelanie v odbore Právo s udelením titulov Bc. a Mgr. (prípadne JUDr.). V rámci výberových predmetov môžu získať potrebné znalosti aj z vybraných českých právnych disciplín. Absolventi odboru právo môžu následne po splnení zákonných podmienok príslušných komôr riadne vykonávať regulované povolania v oblasti práva (advokát, notár, sudca, exekútor, súdny úradník, atď.) na Slovensku a po splnení určitých podmienok aj v iných krajinách EÚ a to vrátane Českej republiky.


Diskusia

Podobné ponuky