Právo Bc. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené január 11, 2017 / 203
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Právo
Názov študijného odboru : 3.4.1 Právo
Akademický titul : Bc.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.4.2019
O prijímacom konaní : Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešné zloženie prijímacej skúšky. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne. Termíny a podmienky prijatia
Čo po škole? : Absolventi študijného odboru právo môžu vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie: Prvý stupeň (bakalárske štúdium): - súdny tajomník - vyšší súdny úradník - odborný referent – špecialista v štátnej správe - odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovláda mechanizmus štátnych orgánov, so zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Zároveň môže vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku a osobitných predpisov.
O ponuke :

Cieľom bakalárskeho študijného programu Právo je príprava absolventov na prácu v  súdnictve, aby sa uplatnili ako odborní pracovníci v štátnej správe a  samospráve.


Diskusia

Podobné ponuky