Psychológia Mgr. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené január 19, 2017 / 386
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ostatné spoločenské odbory
Názov študijného odboru : 3.1.9. Psychológia
Akademický titul : Mgr.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v  študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia - v kombinácii s ďalším akademickým/ profesijným/ umeleckým predmetom. Absolvovaním uvedených študijných odborov uchádzači splnia požiadavku získania 180 kreditov za požadované základné a aplikované psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje vstúpiť do II. stupňa vysokoškolského štúdia. Prihláška a základné náležitosti prihlášky
Čo po škole? : Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v dennom alebo externom doktorandskom štúdiu Pedagogická, poradenská a školská psychológia 9.1.11., v študijnom programe Školská psychológia. Absolventi na základe získaného vzdelania 3. stupňa môžu pracovať v akejkoľvek oblasti psychologickej praxe. Predovšetkým však ide o uplatnenie sa v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v rezorte školstva, ale v neposlednom rade aj v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale tiež aj iných oblastiach, ako napr. ľudské zdroje, humanitárna pomoc, masmédiá a komunikácia, marketing, privátny sektor.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolvent nadobudne vedomosti aj praktické zručnosti relevantné pre psychologickú prevenciu, diagnostiku, intervenciu a výskum. Štúdium poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie, ktoré absolventovi umožňuje uplatnenie na rôznych pozíciách v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania, práce a ľudských zdrojov, vedeckého výskumu a ďalších. Magisterský študijný program Psychológia sa otvára len v dennej forme.
O ponuke :

Magisterský študijný program Psychológia pripravuje absolventov v oblastiach psychologickej špecializácie, predovšetkým v klinickej a poradenskej psychológii, v pedagogickej a školskej psychológii a v organizačnej a pracovnej psychológii.

Magisterský študijný program Psychológia sa otvára len v dennej forme.


Diskusia

Podobné ponuky