Psychológia Bc. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené január 11, 2017 / 360
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ostatné spoločenské odbory
Názov študijného odboru : 3.1.9. Psychológia
Akademický titul : Bc.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Študenti sú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Po splnení základnej podmienky  budú uchádzači zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne elektronickou formou.
Čo po škole? : Budúci absolventi sa môžu uchádzať o štúdium v magisterskom programe Školská a pracovná psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy na 2. stupni štúdia, v odbore psychológia všeobecne alebo v príbuzných odboroch sociálnych vied. Tento stupeň psychologického štúdia neposkytuje profesionálnu kvalifikáciu a kompetencie pre nezávislú psychologickú prax, no umožňuje nevyhnutnú prípravu na ňu. Je predpokladom štúdia na 2. stupni v odbore psychológia.
Tvoje absolventské schopnosti : Získaš ucelený súbor zručností v psychologickom hodnotení, intervencii a interpretácii. Budeš schopný nezávisle a kriticky čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru, rozumieť psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami. Získaš základy na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého výskumu a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti. Oboznámime ťa so základnými psychologickými procesmi. Dokážeš posúdiť a pripraviť podmienky psychodiagnostického vyšetrenia a vykonávať všetky asistenčné práce v súvislosti so psychodiagnostikou. Zároveň budeš spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.
O ponuke :

Program Psychológia poskytuje študentom všeobecnú orientáciu v základných psychologických disciplínach, subdiscilpínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii. Okrem odborných psychologických vedomostí zahŕňa metodologickú prípravu pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov.

Skladba študijného programu zodpovedá požiadavkám prvej fázy prípravy na získanie Európskeho certifikátu z psychológie.


Diskusia

Podobné ponuky