Riadenie bezpečnostných systémov (Bc., Ing., PhD.) Košťova 1, Košice, Slovensko
Zverejnené október 5, 2016 / 366
Okres/Kraj : Košice / Košický kraj
Kategória : Vojenské a bezpečnostné odbory
Názov študijného odboru : Ochrana osôb a majetku
Akademický titul : Bc., Ing. PhD.
Termín na zaslanie prihlášky : 15.6.2019
O prijímacom konaní : Bez prijímacích pohovorov. Komisia vyhodnotí študijné výsledky zo strednej  školy uvedené v prihláške a zašle uchádzačovi stanovisko o výsledku prijímacieho konania.
Čo po škole? : Dané spektrum predmetov dáva absolventovi možnosť uplatnenia na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných službách celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v integrovaných záchranných systémoch, v samospráve, súkromných podnikoch, mestskej polícii, policajnom zbore a ozbrojených silách SR, ale aj iných oblastiach spoločnosti.
O ponuke :
Jadro študijného programu a hlavné profilačné predmety sú zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov pre širokú sféru pôsobnosti. Absolventi riešia bezpečnostné otázky pri riadení výrobnej sféry, občianskeho života, pri ochrane hmotného a nehmotného majetku občanov fyzických a právnických osôb, obcí, štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík rôznej povahy. Absolvent získava vedomosti z oblasti bezpečnosti, prírodných a technických vied, práva, policajných a kriminalistických vied, ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky, informačných technológií, humanitných vied a cudzích jazykov. Študent Bc. štúdia si pre 2. a 3. ročník volí (podľa vlastného záujmu) doplnkovú špecializovanú profiláciu výberom príslušného modulu voliteľných predmetov z rôznych oblastí bezpečnosti. Absolvent sa tak voliteľnými predmetmi študijného programu, témou bakalárskej práce a výberovým predmetom štátnej skúšky vyprofiluje vo zvolenej oblasti. Prvý ročník Bc. štúdia je pre všetky programy rovnaký, pričom 2. a 3. ročník si taktiež zachováva rovnaké kľúčové predmety z oblasti bezpečnosti osôb a majetku. Voliteľné špecializácie:
  • bezpečnosť v doprave : Bezpečnosť v doprave je témou, ktorej sa venuje veľmi široká škála odborníkov na rôznych úrovniach spoločenského a politického života v celom svete. Súvisí to zrejme s nárastom „objektívnych príčin", ale aj kriminality a terorizmu zameraného na dopravu a následným prejavom „zdanlivého znižovania bezpečnosti“ v preprave osôb a tovarov. Bezpečnosť objektov dopravnej infraštruktúry je pritom nemenej dôležitým aspektom celého veľkého systému „doprava“. Odborníci, ktorí by dokázali hodnoverne posudzovať riziká v doprave, nachádzať efektívne riešenia na predchádzanie mimoriadnym situáciám v doprave ohrozujúcim bezpečnosť osôb a majetku sú vyhľadávaní a ukazuje sa ich nedostatok. Vzdelávanie je zamerané na osvojenie metód identifikácie a analýzy rizík bezpečnosti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Zdôrazňujú sa aplikácie moderných prvkov informačnej a komunikačnej technológie (telematiky) a ochrany informačných tokov, optimalizácie prepravných prúdov na verejných dopravných cestách a v urbanizovanom prostredí. Komplexný pohlaď na bezpečnosť dopravy a dopravnej infraštruktúry je zabezpečený v troch základných oblastiach:
    • Špecifiká a riziká dopravných technológií a právne a legislatívne pozadie.
    • Osobná, technická a technologická bezpečnosť dopravy.
    • Technická bezpečnosť dopravnej infraštruktúry.
  • kybernetická bezpečnosť: Absolvent je schopný samostatne vykonávať manažérske funkcie v oblasti informačnej bezpečnosti, ako aj v krízových situáciách. Má znalosti okrem technicky zameraných predmetov aj z teórie riadenia, humanitných vied, bezpečnostných vied, interpretácie a aplikácie práva v praxi, pričom sa vyzná v systéme štandardov riadenia informačnej bezpečnosti verejnej správy, ktoré sú aplikovateľné aj na súkromný sektor. Nachádza sa v polohe užívateľa informačných a komunikačných technológií, pričom jeho prioritou je zaistenie komplexnej ochrany informácií uchovávaných v rôznej forme z hľadiska technického, organizačného, z pohľadu štandardov pre informačnú bezpečnosť, riadenia ľudských zdrojov, fyzickej bezpečnosti, sociálneho inžinierstva a iných dôležitých hľadísk. Štúdium je smerované v súlade s koncepciou informačnej (kybernetickej)  bezpečnosti SR.
  • bezpečnosť finančných operácií: Absolvent sa uplatní pri tvorbe podnikovej bezpečnostnej politiky a ako tvorca a manažér samotného bezpečnostného systému, orientovaného na riadenie podnikových procesov, s akcentom na ekonomické riziká s nimi spojené. Ako bezpečnostný manažér ovláda súvislosti makroekonomických i mikroekonomických vstupov do podnikových procesov. Na rozdiel od bežnej manažérskej práce aktívne pracuje s rizikom, pričom ovláda štandardizované techniky manažérstva rizík podľa medzinárodnej normy ISO 31000. Jeho osobitným prínosom je manažérstvo rizík v oblasti produktivity práce, tvorby a rozdeľovania mzdových fondov, tvorby a rozdeľovania hospodárskeho výsledku a tvorby investičných a prevádzkových fondov. Absolvent rozoberá otázky finančných rizík, predovšetkým rizík vlastného a cudzieho kapitálu, jeho štruktúrou vo väzbe na majetok podniku. Rieši bezpečnostné otázky pohľadávok a záväzkov a aplikuje tie právne nástroje, ktoré zmenšujú riziko a ohrozenie na akceptovateľné minimum. Aktívne zasahuje do logistických procesov a ovplyvňuje úverovú politiku návrhmi a riešením, ktoré poskytuje v tomto smere manažérstvo rizík úverovej politiky.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Diskusia

Podobné ponuky