• Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice
 • Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice
  Organizačné zložky: Súkromná základná škola
                                Súkromné gymnázium
  
  
  
  Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice ako organizačná zložka Súkromnej spojenej školy na Starozagorskej 8 v Košiciach poskytuje  absolventom nižšieho sekundárneho vzdelávania  základných škôl,  ktorí úspešne   ukončili 5. ročník   základnej   školy,   vzdelávanie       v 2   študijných   odboroch   s osemročnou dĺžkou štúdia :
  -        79 02 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
  
  -        79 02 J  gymnázium
  
   
  
  Škola organizuje PRÍPRAVNÉ KURZY (slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk) a SIMULOVANÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre záujemcov o štúdium       v 8-ročnom gymnáziu.
  
   
  
  Študijný odbor   79 02 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium charakterizuje
  
  -              vzdelávací program zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu,
  
  -              bilingválne štúdium vybraných všeobecnovzdelávacích predmetov  v anglickom jazyku  od prímy (matematika, geografia, biológia),
  
  -              zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií žiakov v anglickom jazyku prostredníctvom vyučovania vybraných predmetov v anglickom jazyku (matematika, geografia, biológia) a integrovania anglického jazyka do ďalších vyučovacích predmetov metódou CLIL (dejepis, fyzika, chémia, informatika),
  
  -              vzdelávanie cudzincov - pre žiakov prichádzajúcich zo zahraničia, ktorí neovládajú slovenský jazyk, škola  organizuje základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka,
  
  -              18 žiakov v triede.
  
   
  
  Študijný odbor   79 02 J  gymnázium charakterizuje
  
  -        vzdelávací program v rámci 1 triedy zameraný  na 2 profilácie,
  
  -        podľa záujmu žiakov vnútorná diferenciácia v rámci 1 triedy na 2 skupiny umožní vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním :
  
  1.skupina - prírodovedných predmetov
  
  2.skupina  - cudzích jazykov
  
  -        18 žiakov v triede.
  
   
  
  Cieľ štúdia:
  
  Pripraviť  absolventov  schopných  ústne  i  písomne  komunikovať  v bežnom  živote a odbornej praxi v slovenskom, anglickom a aspoň v jednom ďalšom cudzom jazyku. Druhý povinný cudzí jazyk si žiak gymnázia vyberie z ponuky jazykov - francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky.
  
   
  
  Uplatnenie absolventov gymnázia:
  
  Nadobudnuté vedomosti umožnia absolventovi súkromného gymnázia študovať na všetkých typoch vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí. Uplatnenie nájde na humanitných (jazyky, prekladateľstvo, právo,...), technických, ekonomických, prírodovedných (informatika, matematika, biológia, fyzika, medicína...), a iných vysokých školách.
  
   
  
  Prestup žiakov do Súkromného gymnázia  sa uskutočňuje do  prímy a tercie  gymnázia počas celého školského roku 2016/2017.
  
   
  
  Bližšie informácie o prijímacom konaní a možnosti absolvovať aj simulované prijímacie skúšky nájdete na internetovej stránke školy http://schoolhuman.eu/gym/zaujemca/homesk.php .
 • 0903 743 137
 • sekretariat.human@gmail.com
 • http://www.schoolhuman.eu
 • Starozagorská 8, 040 23 Košice