Školská a pracovná psychológia Mgr. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené január 19, 2017 / 416
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ostatné spoločenské odbory
Názov študijného odboru : 3.1.9. Psychológia
Akademický titul : Mgr.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v  študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov v študijnom programe psychológia - v kombinácii s ďalším akademickým/ profesijným/ umeleckým predmetom. Absolvovaním uvedených študijných odborov uchádzači splnia požiadavku získania 180 kreditov za požadované základné a aplikované psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje vstúpiť do II. stupňa vysokoškolského štúdia. Prihláška a základné náležitosti prihlášky
Čo po škole? : Po skončení magisterského štúdia môžete pokračovať v dennom alebo externom doktorandskom štúdiu Pedagogická, poradenská a školská psychológia 9.1.11., v študijnom programe Školská psychológia. Absolventi na základe získaného vzdelania 3. stupňa môžu pracovať v akejkoľvek oblasti psychologickej praxe. Predovšetkým však ide o uplatnenie sa v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v rezorte školstva, ale v neposlednom rade aj v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale tiež aj iných oblastiach, ako napr. ľudské zdroje, humanitárna pomoc, masmédiá a komunikácia, marketing, privátny sektor.
Tvoje absolventské schopnosti : Absolvent sa uplatnia v moderných oblastiach, akými sú kariérne poradenstvo a rozvoj, personálny výber a riadenie, aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia), marketingový prieskum, výskum a ďalšie vzdelávanie, v manažmente, budovaní a rozvoj tímov, či v procese edukácie v rôznych zariadeniach.
O ponuke :

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia a jeho kurikulum vychádza zo súčasných návrhov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách Európskej únie, čím sa zaraďuje medzi kvalitné a moderné programy štúdia psychológie. Je doplnený o nový rozmer biodromálnosti. Ide o prípravu a vzdelávanie psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá prebieha na celej biodromálnej dráhe človeka.

Magisterský študijný program Školská a pracovná psychológia sa otvára len v externej forme.


Diskusia

Podobné ponuky