• Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Podľa slovenského rebríčka ARRA je dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. Podľa svetových rebríčkov je najlepšou technikou na Slovensku a treťou najlepšou technikou v SR a ČR.
  
  Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.
  
  Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorenú stovky dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov.
  
  Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 500 výskumných projektov financovaných z grantov a stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. Napríklad v roku 2014 tímy vedcov a inžinierov na STU riešili 274 projektov a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov, z čoho bolo 20 projektov 7. rámcového programu Európskej únie, vrátane iniciatívy ENIAC.
  
  Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Ročne študuje na 7. fakultách STU a jednom ústave okolo 13-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v troch stupňoch: bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské študijné programy. STU ponúka tiež programy celoživotného vzdelávania a MBA štúdium v spolupráci s TU Wien.
  
   
  
   
  
   
 • +421917669312, +421917669316, +421917669642, +421918669169
 • education@stuba.sk
 • http://www.stuba.sk
 • Vazovova 5, 812 43 Bratislava