ZÁKLADY ŠTATISTIKY PRE ANALÝZU DÁT Krakovská 7, Nové Město, Česko
Zverejnené január 26, 2017 / 44
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : mimo SR / mimo SR
Kategória : Financie, manažment a ekonomika
Cena kurzu : 480 € + DPH
Termín začiatku kurzu : 4.3.2019
Trvanie a organizácia kurzu : Počet výukových dní: 3 (24 výukových hodín)
Pre koho je kurz určený : Kurz je určený záujemcom, ktorí spracovávajú štatistické dáta z oblasti marketingu, výskumu trhu, vyhodnocujú údaje z firemných databáz, pracovníkom výskumných firiem, ale tiež všetkým ostatným, ktorí chcú získať informácie o základných postupoch a metódach analýzy dát.
Ako sa prihlásiť : https://online.acrea.cz/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=PRIHLASKA&I.User1=ST03_03
Výstup po absolvovaní kurzu : certifikát
Akreditovaný vzdelávací program : Nie
Program :

PROGRAM KURZU*:

 1. základné pojmy: matica dát, typy premenných, miery polohy a variability
 2. kategorizované dáta: tabuľka početností, grafy početností (stĺpcový a koláčový graf)
 3. triedenie druhého stupňa, kontingenčná tabuľka
 4. princíp testovania hypotéz, testy v kontingenčnej tabuľke
 5. číselné premenné: kvantily, boxplot, priemer, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti
 6. T-testy, ANOVA
 7. korelačná analýza
 8. regresná analýza
Čo sa naučíš : Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do základov štatistickej práce a analýzy dát, zoznámiť je s pojmami, metódami a prostriedkami pre:
 • popis súboru
 • komparáciu skupín
 • asociačnú a korelačnú analýzu.
 • Témy sú rovnomerné rozložené medzi analýzu číselných dát a početností (percent). Poslucháči si rovnako osvoja návyky práce s profesionálnym štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics.
O ponuke :
 • Termín: 4. - 6. 3. 2019
 • Miesto: Praha
Cena:
 • 13200 Kč + DPH
 • 480 € + DPH

Počet výukových dní:
3 (24 výukových hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
čeština

Náročnosť kurzu:
základné

Úvodný štatistický kurz je usporiadaný tak, aby zahrňoval základné témy a najčastejšie používané metódy štatistickej analýzy dát (popisná štatistika, testy hypotéz, korelačná a regresná analýza).

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

VÝUKA JE NA VYSOKÉ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI, COŽ OCEŇUJI PŘEDEVŠÍM JAKO TEORETIK A MILOVNÍK STATISTIKY.

ING. MILUŠE PAVELCOVÁ
NEUROLOGICKÁ KLINIKA
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do základov štatistickej práce a analýzy dát, zoznámiť je s pojmami, metódami a prostriedkami pre:

 • popis súboru
 • komparáciu skupín
 • asociačnú a korelačnú analýzu.
 • Témy sú rovnomerné rozložené medzi analýzu číselných dát a početností (percent). Poslucháči si rovnako osvoja návyky práce s profesionálnym štatistickým softvérom IBM SPSS Statistics.

KURZ JE URČENÝ:

Kurz je určený záujemcom, ktorí spracovávajú štatistické dáta z oblasti marketingu, výskumu trhu, vyhodnocujú údaje z firemných databáz, pracovníkom výskumných firiem, ale tiež všetkým ostatným, ktorí chcú získať informácie o základných postupoch a metódach analýzy dát.

PREDPOKLADY:

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:

Účastníci sa naučia, ako získať základné informácie o dátach na popisnej a komparatívnej úrovni. Zároveň sa zoznámia na užívateľskej úrovni s niekoľkými najčastejšie používanými metódami v analýze dát.

POPIS OBSAHU A POSTUPU:

Výučba základných postupov a metód analýzy dát za podpory programového systému IBM SPSS Statistics (modul IBM SPSS Statistics Base).

PROGRAM KURZU*:

 1. základné pojmy: matica dát, typy premenných, miery polohy a variability
 2. kategorizované dáta: tabuľka početností, grafy početností (stĺpcový a koláčový graf)
 3. triedenie druhého stupňa, kontingenčná tabuľka
 4. princíp testovania hypotéz, testy v kontingenčnej tabuľke
 5. číselné premenné: kvantily, boxplot, priemer, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti
 6. T-testy, ANOVA
 7. korelačná analýza
 8. regresná analýza

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR:

IBM SPSS Statistics Base


Diskusia

Podobné ponuky